Vantaan perusopetuksen iltapäivätoiminnan palvelusopimus

Lukuvuosi 8.8.2024 - 30.5.2025
PerusopetusL 628/1998
(8a luku: Aamu- ja iltapäivätoiminta)

1. Sopijapuolet

Lapsen perustiedot (Huoltaja täyttää)

Huoltajat (Huoltaja täyttää)

Huom! Ensimmäinen huoltaja allekirjoittaa lomakkeen.

Palveluntuottaja

Nano lasten ja Nuorten kerhotoiminta Oy

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2. Toiminta-ajan valinta ja asiakasmaksut

2.A Toiminta-ajan valinta (Huoltaja täyttää)

2.B Asiakasmaksut

Asiakasmaksut ovat 100 €/kk, kun toiminta-aika päättyy klo 16.00 ja 130 €/kk, kun toiminta-aika päättyy klo 17.00

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksua voidaan huojentaa 35 % perheen tulotason mukaan. Maksuhuojennusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy kaupungin iltapäivätoiminnan nettisivulta.

Elokuulta peritään koko kuukauden asiakasmaksu. Mahdollisista kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä asiakasmaksua. Mikäli lapsi aloittaa iltapäiväkerhossa kuukauden 20. päivä tai sen jälkeen, peritään puolen kuun asiakasmaksu.

Irtisanomisajan asiakasmaksu: Jos sopimus irtisanotaan esimerkiksi tammikuussa, maksetaan asiakasmaksu vielä sekä tammi- että helmikuulta.

Mikäli lapsen iltapäiväkerhopaikka vaihtuu Vantaan sisällä kesken kalenterikuukauden tai kuun vaihteessa, aikaisemmalla iltapäivätoiminnan järjestäjällä ei ole oikeutta periä maksua seuraavalta kuukaudelta, päällekkäisiä asiakasmaksuja ei peritä irtisanomisajalta.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaus on todistettava lääkärintodistuksella.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet asiakasmaksusta. Tällaisesta tapauksesta on hyvä ilmoittaa iltapäivätoiminnan järjestäjälle kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen.

Muistutusmaksu laskun maksamatta jättämisestä on 5 €

Asiakasmaksut ovat perintäkelpoisia. Perinnästä aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta. Viivästyskorko: Jos asiakasmaksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä alkaen siten kuin korkolaissa määrätään.

3. Palvelusopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Tämän sopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jos sopimus irtisanotaan esimerkiksi tammikuussa, sopimus päättyy helmikuun lopussa, ja irtisanominen astuu voimaan 1.3.

Irtisanominen lähetetään kirjallisesti ko. iltapäivätoiminnan järjestäjälle, ja Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle osoitteella: Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Iltapäivätoiminta, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki tai iltapaivatoiminta@vantaa.fi.

Palvelusopimus voidaan purkaa iltapäivätoiminnan palveluntuottajien toimesta seuraavissa tapauksissa:

- Asiakas laiminlyö maksujen maksamisen määräaikaan mennessä muistutuksista huolimatta

- Asiakas toistuvasti rikkoo tämän sopimuksen muita ehtoja, eikä huomautuksista huolimatta muuta toimintaansa.

4. Vakuutus

Vantaan kaupunki on vakuuttanut lapsen tapaturman varalta. Vakuutus kattaa toiminta-ajan lisäksi myös toimintaan liittyvät välittömät matkat. Tapaturman sattuessa oppilas ohjataan Vantaan kaupungin terveyskeskukseen tai tarvittaessa suoraan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalaan.

Iltapäivätoiminnan järjestäjä ei vastaa lasten henkilökohtaisesta omaisuudesta (kännykät ja muut arvoesineet).

5. Yhteistyö ja tiedonkulku

Lapsen poissaoloista ja tilapäisistä muutoksista tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan järjestäjälle / ohjaajalle yhdessä sovitulla tavalla.

 

Iltapäivätoiminnan järjestäjillä on oikeus pitää lukuvuoden aikana yksi henkilöstön koulutuspäivä, jolloin iltapäiväkerho on suljettuna. Koulutuspäivästä tulee ilmoittaa huoltajille vähintään kahta viikkoa ennen kyseistä päivää.

Arkistenkin lapsen hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedon välittämiseen koulun ja iltapäiväkerhon välillä tarvitaan huoltajan suostumus. Iltapäivätoiminnan järjestäjä henkilöstöineen sitoutuu olemaan ilmaisematta ulkopuolisille tahoille tietoja, jotka koskevat asiakkaan yksityisyyttä, taloudellista asemaa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Luottamuksellinen

Liite 1
Ainoastaan palveluntuottajan ja ohjaajien käyttöön (Huoltaja täyttää)

Lapsen tiedot

Lapsen noutaminen

 

Huoltajan lisäksi seuraavat henkilöt (nimi ja yhteystiedot) voivat noutaa lapsen. Jos noutajana on joku muu kuin huoltaja tai tässä mainittu henkilö, on lupa annettava kirjallisesti erikseen. Muuta lapsen noutamiseen liittyvää.

Miten kuvailisit lastasi? (esim. lapsen vahvuudet, mistä hän pitää ja on kiinnostunut)

Perustelut (Perustelut erityisen tuen tarpeelle tai liitteenä koulupsykologin / muun asiantuntijan lausunto lapsen erityisen tuen tarpeesta)

Ohjaajille tiedoksi (liitä mukaan lääkärinlausunnot)

- Erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat
- Mahdolliset sairaudet, pysyvä lääkitys, allergiat

Mitä muuta haluat tuoda esille? (esim. poikkeukselliset asumisjärjestelyt)

Liitteet


Allekirjoituskutsu saapuu sähköpostiisi Visma Signilta hetken kuluttua, käythän vahvistamassa varauksen. Jos kutsu ei tule perille, tarkistathan myös roskapostin.

Päivähoitopaikka varataan vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.